Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Global Scientific Foundation”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Global Scientific Platform sp. z o.o. aktem notarialnym z dnia 7 stycznia 2020 roku sporządzonym przez Notariusza Marcina Solanowskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Kasprowicza 68/85.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Truskaw.

§ 5

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 6

Czas istnienia Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym w szczególności jej nazwę i siedzibę.

§ 8

Właściwymi Ministrem ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są działania na rzecz:


1) upowszechniania wyników badań naukowych w Polsce i na świecie; 2) wzrostu wiedzy społeczeństwa polskiego;
3) udostępniania polskim odbiorcom dóbr polskiej i światowej kultury i nauki;
4) wolnego dostępu do dóbr kultury, zasobów wiedzy i informacji;
5) przejrzystości i uczciwości działalności naukowej;
6) upowszechniania w świecie polskiej literatury naukowej;
7) upowszechniania w Polsce światowej literatury naukowej;
8) promowania, nawiązywania i zacieśniania międzyuczelnianej i międzyregionalnej współpracy naukowej;
9) podnoszenia jakości prac naukowych;
10) utworzenia w Polsce ośrodków pracy naukowej;
11) prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz poza jej granicami.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• inspirowanie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
• organizowanie konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych;
• finansowanie i współfinansowanie publikacji naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
• tworzenie oraz rozpowszechnianie narzędzi informatycznych i oprogramowania, baz danych i portali, służących celom zgodnym z celami Fundacji;
• udzielanie stypendiów i grantów naukowych, umożliwiających udział w różnych formach zdobywania wiedzy;
• organizowanie działań służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności pracowników instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
• wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
• promowanie projektów naukowych, wydawniczych i popularyzatorskich w różnych kanałach komunikacyjnych;
• organizowanie prelekcji, spotkań autorskich, akcji informacyjnych – zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych;
• organizowanie kursów i wykładów;
• wspieranie powstawania instytucji edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków pracy naukowej;
• wspieranie (finansowe i inne) przekładów na język polski ważnych zagranicznych publikacji naukowych;
• promowanie idei Open Access;
• promowanie rzetelności naukowej, zwalczania patologicznych zjawisk niezgodnych z etyką prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników;
• prowadzenie portalu informacyjnego promującego inicjatywy i publikacje polskie i zagraniczne;
• zbieranie funduszy na przekłady polskich prac naukowych na języki obce oraz publikację i rozpowszechnianie ww. prac za granicą Rzeczypospolitej Polskiej;
• organizowanie i promowanie spotkań branżowych;
• współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi, instytucjami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Z określonego wyżej funduszu założycielskiego cała kwota przeznaczona będzie na działalność statutową.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
• darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych;
• dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
• dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
• odsetek od papierów wartościowych i lokat kapitałowych w walucie polskiej i walutach obcych zgodnie z przepisami prawa dewizowego;
• funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora.

§ 15

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz subwencji mogą być użyte na realizaję statutowego celu wybranego przez Fundację.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3. Przyjęcie przez Fundacje darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 17

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 18

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej w wysokości co najmniej 50 tysięcy PLN lub równowartość tej kwoty w innych walutach wymienialnych – mogą otrzymać decyzją Zarządu Fundacji, za ich zgodą, tytuł Mecenasa Fundacji.

§ 19

Tytuł Mecenasa Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Naukowa Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Fundatora należy:
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
– ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;
– podział funkcji członków Zarządu Fundacji;
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom absolutorium;
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działania Fundacji;
– podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z przychodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając pisemne oświadczenie na ręce Fundatora.
4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy:
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
– realizacja celów statutowych;
– zarządzanie majątkiem Fundacji;
– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
– uchwalanie regulaminów;
– zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń;
– przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział V

Rada Naukowa Fundacji

§ 24

1. Rada Naukowa jest organem opiniującym i doradczym w zakresie działalności naukowej Fundacji. 
2. Rada Naukowa składa się z członków powoływanych przez Zarząd.
3. Członkowie Rady powoływani są bezkadencyjnie na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
– złożenia pisemnej rezygnacji członka Rady, przy czym wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń finansowych lub odszkodowawczych z tego powodu ze strony Fundacji;
– odwołania członka Rady przez Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora;
– śmierci członka Rady.
5. Zasady pracy Rady i ustalania wynagrodzeń członków Rady określa Regulamin Rady Naukowej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie
2.  W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator.

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§ 27

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 28

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator.

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.