Regulamin

§ 1

Fundacja Global Scientific Foundation, zwana też dalej GS Foundation udziela wsparcia, prowadzi i realizuje projekty zgodne z jej celami statutowymi.

§ 2

Beneficjentem działań Fundacji mogą być osoby fizyczne, prawne oraz samorządowe i naukowe jednostki organizacyjne.

§ 3

W celu uzyskania wsparcia GS Foundation należy zgłosić projekt do realizacji w sposób opisany w zakładce Zgłoś projekt

§ 4

1. Projekty o wartości przekraczającej kwotę 5 000 zł brutto wymagają pozytywnej recenzji naukowca w stopniu co najmniej doktora habilitowanego – specjalisty z danej dziedziny.

2. Projekty o wartości przekraczającej kwotę 40 000 zł brutto wymagają pozytywnej recenzji, jak w punkcie 1., oraz pozytywnej opinii członka Rady Naukowej GS Foundation.

3. W przypadku zakwalifikowania programu do realizacji recenzje i opinie, o których mowa w pkt. 1 i 2, będą publikowane na stronie internetowej GS Foundation.

§ 5

1. Każdy realizowany projekt wymaga zawarcia stosownej umowy z Beneficjentem, określającej cel i sposób realizacji projektu, czas trwania, sposób udzielenia wsparcia przez GS Foundation, oczekiwany rezultat projektu a także sposób zamieszczenia stosownej informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania.