Rada Naukowa

dr hab. Tomasz Jeż

ORCID: 0000-0002-7419-3672

Adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Studiował muzykologię w Warszawie, Getyndze i Berlinie (jako stypendysta DAAD). Odbył staż naukowy w Archivum Romanum Societatis Iesu. Kierownik projektu badawczego pt. Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773), finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

dr hab. Jan Kwapisz

ORCID: 0000-0002-7451-9621

Filolog klasyczny, pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Sekretarz redakcji rocznika „Meander”, przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”.

dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAM

ORCID: 0000-0001-5071-7016

Zainteresowania badawcze to m.in.: chemia organiczna i bioorganiczna, chemia produktów naturalnych, chemia mikrobiocydów, synteza organiczna, fizykochemia organiczna, analiza spektroskopowa, modelowanie struktury. Członek Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM

ORCID: 0000-0001-7179-7756

Filolog klasyczny, językoznawca. Miłośnik i badacz języków starożytnych oraz różnych aspektów kultury antycznej i jej recepcji, przede wszystkim w zakresie kontaktów między Grecją a Bliskim Wschodem. Interesuje się również obecnością języka łacińskiego w przestrzeni publicznej swojego miasta i różnymi zagadnieniami związanymi z mniejszościami etnicznymi czy religijnymi w XX i XXi w.

dr hab. Paweł Sawiński, prof. UAM

ORCID: 0000-0001-8730-7272

Zainteresowania badawcze kształtują się wokół historii politycznej pryncypatu, a także seksualności starożytnych Rzymian.

dr hab. Maria Starnawska

ORCID: 0000-0001-9814-7489

Pracuje jako profesor uczelni w Instytucie Historii UPH w Siedlcach. Zajmuje się dziejami Kościoła i kultury religijnej w średniowieczu.

dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN

ORCID: 0000-0001-9621-457X

Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i kulturowa czasów nowożytnych, teoria historii.

dr hab. Andrzej Wypustek

ORCID: 0000-5823-0704

Pracownik naukowy i wykładowca w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk starożytności, tłumacz, eseista i popularyzator nauki. Specjalizuje się w historii życia prywatnego Greków i Rzymian, historii magii w starożytności grecko-rzymskiej oraz wczesnego chrześcijaństwa. Stypendysta Fundacji Janineum, Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia, Fundacji Batorego, Fundacji A.W. Mellona (Affiliated Fellow of American Academy in Rome), programu J.W. Fulbrighta, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Wykładał w Rzymie, Cardiff, Londynie, Sztokholmie i Chicago. Autor i współautor podręczników i map szkolnych oraz licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.